PROMAX
Andrzej Czubak

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowych przepisów RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

Administrator danych:

PROMAX Andrzej Czubak z siedzibą w Łodzi (90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8)

zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) pod numerem 494, NIP 7250035948, REGON 471035580

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: promax@promax.biz.pl, lub pisemnie na następujący adres: PROMAX Andrzej Czubak 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Jakie dane przetwarzamy

Będziemy Przetwarzać Pani/Pana następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o wykonywanych płatnościach (w tym numer rachunku bankowego), numer dowodu osobistego, NIP oraz PESEL. Okres przez który dane będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celu realizacji umowy, usługi lub sprzedaży lub podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez Firmę PROMAX Andrzej Czubak na Pani/Pana rzecz. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez Firmę PROMAX Andrzej Czubak na Pani/Pana rzecz. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.